Obowiązki właściciela posesji w zakresie odśnieżania dachów i traktów pieszych

Wedle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicieli powinni dbać o odśnieżanie swojej nieruchomości. Należy zwrócić również uwagę na to, że obowiązkiem właściciela posesji jest również odśnieżanie wykraczające poza teren jego nieruchomości. Utrzymanie czystości chodnika określa uprzątnięcie błota, śniegu i lodu. Za chodnik przy posesji określa się wydzieloną … więcej